آفرينش اثر معماري در نگاه به خلقت جهان آفرينش از ديدگاه قرآن

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: «خلق» فعل خداي تعالي است و خالقيت و خلاقيت هم صفت اوست، ولي از آنجا كه خداوند آدمي را بر صورت خود آفريده  و در گل او روح دميده است، به واسطه خليفة الله بودن بايد متصف به اوصاف پروردگار و مظهر اسماء و صفات خداوندي بر روي زمين باشد.
اين پژوهش به دنبال آن است تا با مقايسه روند آفرينش طبيعت از منظر قرآن كريم نقشه راهي در جهت آفرينش و خلق آثار هنري و بالاخص معماري به دست آورد و در ادامه عملكرد يك معمار را در تعامل با چرخه هستي به بحث گذاشته و كليتي نمودار گونه از روند آفرينشي وي ترسيم نمايد.در اين راه از روش تحليلي- تفسيري بهره گرفته شده است كه جمع آوري مطالب نيز به صورت كتابخانه اي و ميداني انجام گرفته است.
در پايان اين مطالعه نشان مي دهد، همان گونه كه خداوند با دميدن روح خلاقه خود در جسم بي جان، آدمي را مي آفريند؛ انسان نيز در مقام جانشين وي با دميدن روح خلاقه خود در كالبد مواد خام و بي جان به آنها زندگي مي بخشد و بدينسان هنر از انسان زاييده مي شود. از سويي آفرينش همواره به صورت فرآيندي انجام پذير است و در تمامي مراحل آفرينش همواره عناصر متضاد در كنار يكديگر وجود داشته و نقش تكاملي براي يكديگر دارند؛ نوعي تنوع كه همگي از يك سرچشمه جاري، و با هم به تكامل مي رسند. به عبارت ديگر مي توان چنين بيان كرد: در آفرينش؛ خداوند با تشابه پيوستگي را نمايان ساخته و با تنزيه؛ هويت و شخصيت را به هر عنصري عطا نموده است.
The Creation of an Architectural Work within the Creation of the Universe Regarding the Holy Quran
Article Type: Original Article
Abstract: “Create” is the Lord’s act and “creator” and “creativity” are among his characteristics. Since he has created the man from his effigy and has blown through his soil, as the Lord’s Caliph on earth, the man requires to be a symbol of the God’s characteristics. “Create” and “creation” are virtually ascribed to the man, as well, indicating the creation of artistic works and creativity in acts and deeds. They are meant to signify inventiveness, capability of dominating the creatures, tackling the problems, providing, preparing and constructing the most appropriate living conditions. This seems to be quite plausible in the present era since the man has gained power in dominating the creatures. The present study investigates a path to the creation of artistic works, in particular, architecture by comparing it to the procedure of creation in nature and generally to the universe regarding Islam and the Holy Quran. Also, it discusses the interaction between an architect and the whole universe and envisages a general perspective based upon his own creation. In this regard, this study seeks answers to the following questions: ● Is the man_ himself as a creature _capable of creating? ● What are the principles and features taken into account regarding the creation of the universe? ● What are the commonalities between the creation of the universe and the creation of an architectural work? In so doing, a library research and a field study is applied considering interpretational analysis. It, then, follows that as the Lord endows the spirit of creation into the man’s corpse, the man his Caliph on earth_ also gives life to raw materials by blowing his spirit of creation and there comes the birth of Art from mankind. In a sense, creation is always performable and within the procedures of creation opposite elements are juxtaposed to supplement each other; a kind of variation from the same origin to perfection. In other words it can be pointed out that in creation the Lord has manifested integrity by similarity and has endowed identity to every element by purification.
قیمت : 20,000 ريال