تاثير طراحي فضا بر اساس علم روانشناسي محيطي، در كاهش مصرف انرژي ؛ نمونه موردي: موسسه اموزش عالي حافظ شيراز

نشریه علمی - پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

دوره 12 - شماره 33

نوع مقاله: Original Article
چكيده: محدوديت منابع انرژي و افزايش مشكلات زيست‌محيطي، توجه به راه‌حل‌هاي امكان‌پذير براي كاهش مصرف انرژي را چه به‌طور مستقيم و چه غير‌مستقيم از اهميت فراوان برخوردار مي سازد. امروزه در علم روانشناسي محيط، تاثير محيط بر انسان و رفتارهاي او، بر هيچ متخصص و طراحي پوشيده نيست. از طرفي قابل پيش بيني است كه اين رفتارها به نوبه خود، مصرف انر‍‍‍‍‍‍‍ﮊي را تحت شعاع قرار مي‌دهند. براي شناخت بيشتر اين موضوع لازم است از تمام علوم و حرف مرتبط با مسائل انساني- محيطي كمك گرفته شود. اين شناخت به معماران و شهرسازان اين امكان را خواهد داد تا بر اساس استنباطات منطقي پيشنهادات و تصميمات لازم براي ارائه طرح هاي شايسته را اتخاذ نمايند. در اين مقاله تلاش گرديد، ابعاد و نوع تاثيرات محيط كالبدي (مانند نور، رنگ، نظم، تبليغات، فرم) بر انسان و رفتار او بررسي گردد. پژوهش از نوع كاربردي مي باشد كه به روش پيمايشي با تهيه پرسشنامه مؤلفه‌هاي محيط كالبدي كه بر رفتار انساني در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي تاثير‌گذار خواهند ‌بود، در شش دسته كلي: مولفه هاي شكلي-كالبدي، اقليمي، انساني-جمعي، كيفيت محيطي، منفي، القايي، شناسايي و دسته بندي شده‌اند. در انتها نيز اين دسته بندي در هفده ريزمولفه، در نمونه موردي مورد ارزيابي قرار گرفته و پيشنهاداتي ارايه شده است تا با كنترل عوامل افزاينده و تشويق عوامل كاهنده، بنا به موقعيت، بتوان به كاهش مصرف انرژي در ساختمان دست يافت و ابعاد اقتصادي آن را بهينه كرد.
Effect of Design based on the environmental psychology sciences for reducing of energy consumption, case study: Hafez institute
Article Type: Original Article
Abstract: Due‌to limited energy resources, attention to the possible ways to reduce energy consumption, have a lot‌of importance. Today, the science of environmental psychology effect of environment on human and his behavior isn’t hidden from any professional and designer. These behaviors are derived from the environment are able to lay on the impact of energy consumption. In this context, for understanding environment that are compatible and applicative with the citizens cognitive-behavioral needs, should use help of all sciences related to human-environmental issues, and finally the application mind of architects and urban planners and offer their decisions and suggestions. Therefore the study in addition to survey of the contexts and type effects of physical environment on human behavior, has classified architecture environment factors that will be effected human behaviors in order to optimize energy consumption (like light, color, etc.). And believes that the behavior will be normal when there is balance and harmony between the body's internal and external environment. Finally, this category has been evaluated and concluded in case study. Also has offered suggestions with controlling the increased factors and encourage of reducing factors, related to the location, utilize the buildings that are humanist and optimized in the energy economy.