ارزيابي شيوه هاي محدبي و متقاطع تئوري گراف در تحليل فضاي معماري

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: يكي از روش هاي اوليه مطرح در تئوري گراف كه بيش از سه دهه است كه در تحليل روابط فضايي در معماري و برنامه ريزي شهري به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد شيوه تحليل فضاي محدب است. در مقابل، يكي از روش هاي اين تئوري كه در تحليل هاي معمارانه كمتر مورد استفاده قرار گرفته تحليل نقطه تقاطع است. با اين وجود كه روش نقطه تقاطع چندين مزيت بالقوه بر روش هاي قديمي در تئوري گراف دارد اما تا كنون مقايسه متقاعد كننده اي بين اين شيوه و ساير روش ها صورت نگرفته است.
در اين مقاله 3 نمونه از خانه هاي سنتي هم دوره در شهر كاشان، كه وِيژگي مشترك هرسه بهره گيري از يك و فقط يك حياط مركزي مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند و نتايج حاصل از تحليل به شيوه فضاي محدب و نقطه تقاطع در آن ها با يكديگر مقايسه مي شوند. شيوه نقطه تقاطع خود به دو روش تقسيم مي شود: نقطه پاياني و نقطه تقاطع. اين دو روش به ترتيب با شمول يا عدم شمول ريشه در يك گراف در ارتباط است. ريشه، بخشي از نقشه هاي محوري است كه براي توليد گراف نقطه تقاطع مورد استفاده قرار مي گيرد. نتيجه نشان مي دهد كه روش نقطه تقاطع در شناسايي مفهوم فضا از منظر حركت و مسيريابي نسبت به روش فضاي محدب تواناتر است و نيز شمول يا عدم شمول ريشه ها بر درجه همپيوندي تاثير محسوس مي گذارد. در نهايت مي توان گفت پژوهش پيش رو در عين اينكه به طور عمده به كاربرد و ارزيابي دو روش تحليل تئوري گراف مي پردازد، نمونه هايي از معماري سنتي ارزشمند شهر كاشان را، مختصرا معرفي مي نمايد.
Evaluating Convex and Intersection Approaches of Graph Theory in Architectural Spatial Analysis
Article Type: Original Article
Abstract: A method for spatial analysis in architecture and urban planning for more than three decades, which has been widely used in graph theory, is the method of analyzing convex space. In contrast, one of the methods of this theory, which is less used in architectural analysis, is the analysis of the intersection point. Although the intersection point method has several potential advantages to old methods in graph theory, there has not been a convincing comparison between this method and other methods.
An analysis of the convex space for each plan yields useful information for qualitative visual analysis. The visual analysis allows researchers to quickly identify the spatial structure of a plan and locate important functional spaces in relation to each other. For this purpose, a graph is usually drawn, that a single room or outer point is considered as the root of the graph. Such a graph is called the justified plan graph (JPG). A justified plan graph based on the type of spatial structure of the plan is divided into two sets, if the graph is deep, it is like a tree, if the graph is shallow, it is like a bush. Another common structure found in JPGs is the root-like spatial relationship, which is often seen in circular or looped plans. Root graphs have a very high flexibility or permeability in the building.
قیمت : 20,000 ريال