بررسي جايگاه مصالح در نماي شهري با استفاده از رويكرد توسعه پايدار شهري

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در سال‌هاي اخير پس از مطرح شدن دوباره اهميت فضاهاي عمومي و ارزش زندگي شهري، نما اهميت دوباره اي يافته است. نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است كه در آن حضور دارد و اين تاثير را در بدنه خيابان‌ها يا ميدان‌ها مي گذارد. از ابتداي دهه 1980 ميلادي،گستره طراحي و ساخت ساختمان ها در زمينه مصالح كارآمدتر و پربازده هر روز شاهد نوآوري هاي جديد تر بوده است. در توسعه پايدار شهري يكي ديگر از عواملي كه در انتخاب مصالح نما ساختمان مطرح مي‌شود موضوع پايداري نما به ويژه سازگاري مصالح مورد استفاده در نما با محيط مي‌باشد.امروزه اكثر مصالح به كارگرفته شده در نماي ساختمان ها، تنها با نگاهي ظاهر بينانه و اقتصادي بدون هيچ توجهي به محيط زيست و اجتماع ساخته مي-شود. لذا توليد و استفاده ناآگاهانه اين مصالح در دراز مدت پيامدهاي بسياري دربر دارد. با توجه به اهميت حفاظت محيط زيست از اثرات مخرب و مطرح شدن مفهوم توسعه پايدار بايد راه حلي براي استفاده از مصالح ساخت بشر ارائه شود. از آنجا كه تا به حال كمتر به موضوع مصالح نماي پايدار پرداخته شده است؛ در اين نوشتار سعي شده است تا با آشنايي شكل گيري مصالح در فرايند برداشت (شامل:استخراج،پردازش،بسته بندي،حمل)، توليد (شامل:ساخت،نصب،اجرا،نگهداري) و نصب (شامل:بازيافت،استفاده مجدد) در ساختمان از ميزان انرژي مصرفي آن ها در هر يك از مراحل، آگاهي پيدا كرد. سپس با شبيه سازي يك ساختمان در اقليم تهران با نرم افزار اكوتكت ،تفاوت مصالح مختلف نما در ميزان انرژي نهفته ساختمان بررسي شود و به اين ترتيب ميزان سازگاري با محيط زيست و پايداري هر يك از مصالح ارائه شود، تا نماي پايدار كه لازمه داشتن ساختمان پايدار است، شكل بگيرد. با توجه به نتايج به دست آمده آجر از لحاظ پايداري نسبت به بتن و سپس آلومينيوم از جايگاه بهتري براي استفاده در نماي ساختمان هاي شهر تهران برخوردار است.
Position Evaluation of Used Materials in Tehran Urban Façade according to Sustainable Urban Development Approach with Use of Ecotect Analysis Software
Article Type: Original Article
Abstract: Nowadays the design of buildings, in different countries based on the sustainable development approach will be reviewed.In recent years, following the re-introduction of the importance of public spaces and the urban life, facing has gained importance again. Each building in the complex view of the city, where the streets or fields, effected on the walled city. One of the factor in sustainable urban development proposed building facade materials placed on the sustainability of materials used in the facade facing particularly compatible with the environment. With the expansion of construction in the city, attention to the environment and energy consumption has doubled however for building of outer face of buildings used a lot of different materials which only has no municipal criteria and standards does not exist criteria for energy consumption and their compatibility with the environment and Today, most materials used in building facades, appear only at the economic objective, and made without any regard for the environment placed and There is no criteria set for facade design and materials used in accordance with the concepts of sustainable development. So the production and use of these materials in the long term lead to the end unconsciously renewable resources and pollution of the atmosphere.
قیمت : 20,000 ريال