مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)؛ مدلي در جهت بهبود فرآيند طراحي

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در حال حاضر در انواع ساختمان‌ها با كاربري‌هاي گوناگون، آنچه در امر طراحي معماري بيشتر به نظر مي‌آيد، تغييرات پس از بهره‌برداري توسط كاربران مي‌باشد كه اين تغييرات از نظر عدم رعايت الزامات طراحي و توجه نكردن به تغييرات ابعاد ديگر آن مانند تأسيسات و ... در مرحله پيش از بهره برداري است. در فرآيند طراحي گاه با تغييري ناگهاني مواجه مي شويم و با توجه به ساختار سنتي روند طراحي، اين تغيير در ابعاد ديگر اعمال نمي‌گردد و در مرحله پس از بهره‌برداري خطاهاي طراحي، خود را نشان مي‌دهند و تغييرات الزام آور مي شود، از اين بُعد مي‌توان ارائه مدلي كه تغييرات طراحي را دنبال كند و در مرحله‌ي پيش از بهره‌برداري به رفع آن‌ها بيانجامد؛ لازم دانست. مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) با رفع پيچيدگي‌ها، در مراحل طراحي، توليد و ساخت، تغييرات احتمالي را با يكپارچه‌سازي اطلاعات ساختمان در ديگر اجزاي بنا، پيش‌بيني كرده و خطاهاي پس از بهره‌برداري و ساخت را كاهش مي‌دهد. هدف كلي پژوهش حاضر، توسعه‌ي نوعي روش بهبود طراحي معماري در مرحله‌ي پيش از بهره‌برداري است؛ با هدف اثربخشي فاكتورهاي بهبود‌دهنده، با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان، طراحي نهايي انجام مي‌گردد. در حقيقت اين الگو فرضيات مورد نياز طراح را در قالب ضعف‌ها، قوت‌ها، تهديدها و فرصت‌ها به منظور كاهش خطاهاي حاضر و بهبود طراحي در آينده ارائه داده و طراح با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان فرآيندهاي مرتبط را در قالب نحوه‌ي پاسخگويي فرآيند ساخت به فشارهاي در حال افزايش از جانب پيچيدگي بيشتر، توسعه سريع‌تر و تداوم‌پذيري بهبود يافته در قالب فناوري BIM ترسيم مي‌نمايد؛ زيرا كه فعاليت‌هاي سنتي قادر به پاسخگويي اين فشارها نمي‌باشند. اميد است با فراگير شدن روش مدل اطلاعات ساختمان در عرصه‌ي ساخت و ساز كشور، هزينه‌هاي ساخت و استفاده‌هاي عملكردي بعدي كاهش پيدا كند و عملكرد بهبود‌يافته از خطاهاي احتمالي در پس از بهره برداري بكاهد.
Building Information Modeling (BIM); a model for improving the design process
Article Type: Original Article
Abstract: At present, in buildings with different uses, what appears to be important in architectural design is the changes which occur after operation by user which are considered to be like the construction stage before operation without considering the design requirements. In design process, we face sudden changes which are not applied in other dimensions due to the traditional structure of design while they show off after operation and the changes become necessary. From this view, it is necessary to present a model following the design changes and seeks to remove them before operation. BIM predicts the possible changes in design, construction through integrating the building information in other building parts and reduces the post- construction and post-operation errors. With the growth of technology, most industries are improving while construction industry is moving slowly and develops based on traditional process with architects` drawings or building planners. In reality, buildings have become more complex with new systems and change of contractors` demands so that owners, architects and contractors impose some changes on buildings after operation to make the way parallel to new changes. This can make more problems for other parts of the building if the building information is not comprehensive. Therefore, there need to be more drawings by architects to solve the problems with integrated program in all stages of construction before operation. BIM makes it possible to predict other changes in case of change in a stage of design using data and various software programs which reduce the structural change after operation.
قیمت : 20,000 ريال