مهندسی و مدیریت انرژی

مهندسی و مدیریت انرژی

سردبير : دکتر محسن محسن نیا
ويراستار : دکتر مهدی احسان ، دکترمحمد صادق حاتمی پور ، دکتر علی حقیقی اصل ، دکترسید محمدرضا خلیلی ، دکتر عباس راستگو ، دکتر محمد رنجبر ، دکتر علی زیلوچیان ، دکترعلی اکبر عالم رجبی، دکتر مجید قاسمی ، دکتر گئورگ قره پتیان ، دکتر عباس کتابی ، دکتر مهدی کراری ، دکتر
ISSN : 2245-2951
نشاني : ایمیل: Info-Energy@kashanu.ac.ir
شماره تماس : 031-55912414

ليست شمارگان