علمی-پژوهشی نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر

علمی-پژوهشی نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر

سردبير : هانیه سادات باقریه حق ، سعیده دهقان جوزدانی
ويراستار : دکتر اردشیر انجمنی ، دکتر مهیار عارفی ، دکتر علی عسگری ، دکتر محمد مهدی عزیزی ، دکتر لورن بریدل ، دکتر علیرضا عینی فر ، دکتر اردشیر فقری ، دکتر محسن فیضی ، دکتر علی غفاری ، دکتر هاشم هاشم نژاد ، دکتر اصغر محمدمرادی، دکتر فرشاد نوریان ، دکتر دِرا اُکتای ، دکتر جهانشاه پاکزاد ، دکتر علی پارسا ، دکتر محمدرضا پورجعفر ، دکتر عباس رجبی فرد ، دکتر اسماعیل شیعه
ISSN : 2008-5079
نشاني : آدرس: تهران، انتهاي شمالي خيابان سردارجنگل، خيابان پنج تن، بلوار قدس، نبش كوچه سوم شرقي، پلاك 24، نشريه معماري و شهرسازي آرمانشهر - فكس: 44862134 - كدپستي: 1477613574
شماره تماس : 021- 44862135

ليست شمارگان