مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران

مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران

ويراستار : دکتر ایرج اعتصام، دکتر مجتبی انصاری، دکتر امیرحسین چیت سازیان، دکتر پیروز حناچی، دکتر شاهین حیدری، دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر حسین زمرشیدی، دکتر علی عمرانی پور، دکتر حسین کلانتری خلیل آباد، دکتر اصغر محمد مرادی، دکتر غلامحسین معماریان، دکتر محسن نیازی،
وب سايت : http://jias.kashanu.ac.ir/
ISSN : 2252-0635
نشاني : كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان دانشكده معماري و هنر - كد پستي: 53153-87317
شماره تماس : 031-55913155

ليست شمارگان