پژوهش های معماری اسلامی

پژوهش های معماری اسلامی

سردبير : عبدالحمید نقره کار
ويراستار : دکتر حسن بلخاری ، دکتر حمید ماجدی، دکتر اسمعیل شیعه، دکتر محمدرضا پور جعفر، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر مهدی حمزه نژاد، دکتر محمد نقی زاده، دکتر فاطمه مهدیزاده، دکتر سید غلامرضا اسلامی، دکتر اصغر محمد مرادی، دکتر غلامحسین معماریان، دکتر محسن فیضی، دکتر منوچهر طبیبیان
وب سايت : http://jria.iust.ac.ir
ISSN : 3382-980X
نشاني : دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز تحقيقات معماري و شهرسازي - كدپستي: 1684613114 - نمابر: 77491243-021
شماره تماس : 77491243-021

ليست شمارگان