نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی

سردبير : دکتر محمدرضا پورجعفر
ويراستار : دکتر سیمون آیوازیان، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر علی اکبر تقوایی، دکتر فرهاد تهرانی، دکتر فرح حبیب، دکتر داراب دیبا، محمد جواد مهدوی نژاد، دکتر حسین کلانتری خلیل آباد، دکتر سید یعقوب موسوی
وب سايت : http://bsnt.modares.ac.ir/
ISSN : 2322-4991
نشاني : ايميل: pourja_m@modares.ac.ir

ليست شمارگان