شهر ایرانی اسلامی

شهر ایرانی اسلامی

سردبير : دکتر احمد پوراحمد
ويراستار : مجتبی انصاری، مصطفی بهزاد فر، جهانشاه پاکزاد، محمد مسعود، یعقوب محمدی فر، محسن سرتیپی پور، حسین زمرشیدی، کرامت اله زیاری، احمد نوحه گر
وب سايت : http://iic.icas.ir/
ISSN : 2228-639X
نشاني : ايميل: norinia@icas.ir

ليست شمارگان