نشریه علمی - پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

نشریه علمی - پژوهشی معماری و شهرسازی ایران

سردبير : مصطفی بهزادفر
ويراستار : دکتر عباسعلی ایزدی، دکتر ایرج اعتصام، دکتر فرح حبیب، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر فرهاد فخار تهرانی، دکتر داراب دیبا، دکتر فریدون قریب، دکتر محسن فیضی، دکتر اصغر محمد مرادی، دکتر منوچهر طبیبیانريان، دکتر فرهنگ مظفر، دکتر غلامحسین معماریان، دکتر هاشم هاشم نژاد
وب سايت : http://isau.ir/fa
ISSN : 2228-589X
نشاني : تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده معماري، دبير خانه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران
شماره تماس : 021-77240540-9

ليست شمارگان