مطالعات محیطی هفت حصار

مطالعات محیطی هفت حصار

سردبير : دکتر حمید ماجدی
ويراستار : دکتر کیانوش ذاکر حقیقی، دکتر مجتبی رفیعیان، دکتر علی سلطانی، دکتر علی رضا عندلیب، دکتر منوچهر فروتن ، دکتر محمد مهدی گودرزی سروش ، دکتر حمید ماجدی، دکتر اسدالله نقدی
ISSN : 5602-2322
نشاني : همدان، همدان ، شهرك شهيد مدني، بلوار پروفسور موسيوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ، دفتر مجله مطالعات محيطي هفت حصار - صندوق پستي: 65138
شماره تماس : 081-34494000-14 , 081-34494152

ليست شمارگان