دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي(هنر و معماری)(اختصاصی هنر)

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي(هنر و معماری)(اختصاصی هنر)

سردبير : مهناز شایسته فر
ويراستار : دکتر آدل آداموا، دکتر ابوتراب احمدپناه، دکتر صادق آیینه وند، دکتر برنارد اکان، دکتر رضا اکبریان، دکتر ساندرا اوب، دکتر شیلا بلر،دکتر جاناتان بلوم، استاد علی رجبی، دکتر محمد خزایی، دکتر کارول هیلنبرند، پرفسور رابرت هیلنبرند
ISSN : 1735-708X
نشاني : تهران، اشرفي اصفهاني، ابتداي باغ فيض، خيابان ناطق نوري، نبش خيابان قانع، پلاك 26- طبقه اول دفتر دو فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات هنر اسلامي- كد پستي :1473147351
شماره تماس : 021-44618121,22,24

ليست شمارگان