دو فصلنامه علمي - پژوهشي گلجام انجمن علمی فرش ایران

دو فصلنامه علمي - پژوهشي گلجام انجمن علمی فرش ایران

سردبير : دکتر حبیب اله آیت اللهی
ويراستار : دکتر محمدتقی آشوری، دکتر حبیب اله آیت اللهی، استاد رضا الله داد ، دکتر سید جلال الدین بصام ، دکتر رقیه بهزادی ، دکتر سیروس پرهام، دکتر امیرحسین چیت سازیان، استاد مهدی حسینی، دکتر حسن خاتمی، دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر مجید صباغ کرمانی، استاد محمدرضا عابد، دکتر مجید منتظر، دکتر محسن نیازی
وب سايت : http://goljaam.icsa.ir/
ISSN : 2008-2738
نشاني : هران، خيابان كريم خان زند، نبش خيابان شهيد دكتر عضدي( آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 218، صندوق پستي: تهران، 1139-13145، نمابر: 81032229-021، ايميل: goljaam@gmail.com
شماره تماس : 021-81032229

ليست شمارگان